معاونت پژوهشی

همکاری تحقیقاتی

سازمان یا نهاد یا شخص حقیقی و حقوقی که تمایل به همکاری با هسته های مختلف فناوران جوان را تمایل دارد میتواند نسبت به تکمیل فرم زیر اقدام فرمایید

تجاری سازی

مخترعین و نوآورانی که تمایل به درخواست خدمات حمایتی تولید محصول خود دارند نسبت به تکمیل فرم اقدام فرمایید

اختراعات و طرح صنعتی

جهت دریافت فرم مربوطه اختراعات و طرح های صنعتی روی لینک زیر کلیک فرمایید