نماد فناورانه

نماد فناورانه

نماد پژوهشگران و فناوران 

متشکل از تصویر

پروانه : نماد پرواز و جوانی

قلم: نماد علم وپژوهش

Wifi:دانش بدون مرز در گستره جهان

خورشید :نماد روشنایی و تابش دانش

سمیرا خیاط خرم آبادی

ارشد شبکه های کامپیوتری،مدرس سواد رسانه ،مخترع و تدوین گر ملی ،کسب رتبه 5 جشنواره ملی و بیش از یازده جشنواره استانی

دیدگاهها

نظر: