درباره ما

  • برگزاری مسابقات وجشنواره های علمی ونشاط بخش در سطوح مختلف ملی ؛استانی و شهرستانی و…
  • برگزاری کارگاه خلاقیت واستعداد یابی.
  • کلاس و کارگاه های آموزشی برای سنین مختلف
  • حمایت از ایده پردازان ؛مخترعین ؛مبتکرین؛نویسندگان وپژوهشگران
  • چاپ نشریات وکتب آموزشی.
  • برگزاری نمایشگاه های دستآورد های علمی آموزشی فناوری وپژوهشی واقتصاد مقاومتی
  • و…..